Hoyalux iD Workstyle V + : Tailored made to individualised working

Hoyalux iD Workstyle V +

Tailored made to individualised working

hoya id workstyle v+.png

Hoyalux iD Workstyle V +  เลนส์ Individual indoor Progressive   สำหรับใช้ทำงานระยะกลางใกล้  เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุด  เติมเต็มในส่วนที่เลนส์ Progressive ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีเพียงพอ

ด้วยนวัตกรรมเลนส์ Intregrated Double sided Progressive ที่เป็นเอกสิทธิเฉพาะของ Hoya เท่านั้น 

เลนส์ที่ออกแบบโครงสร้างเลนส์ที่มี 3 รูปแบบ เพื่อทำให้การอ่านหนังสือ ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์  หรือแม้แต่การใช้งานภายในห้องประชุมหรือสำนักงาน  เป็นไปได้อย่างสบายๆ  ไม่ฝืนเกร็งต้นคอที่จะต้องเงยเมื่อตอนที่ใช่้เลนส์ Progressive ที่ผลิตขึ้นการใช้งานเอนกประสงค์  แต่ถ้าจะเน้นเอาที่ใส่ทำงานสบายจริงๆ  

hoya-id-workstyle-v1

แนะนำเลนส์ Individual indoor Progressive  ของ   Hoya ในรุ่น  Hoyalux  iD  Workstyle V+ ที่มี  3 design ด้วยกัน  ที่มีลักษณะแตกต่างกันตามจุดประสงค์การใช้งาน  คือ

อ่านเพิ่มเติม

Hoya Sensity : Light Reactive Lens

Hoya  Sensity  : Light  Reactive  Lens 

ร้านโบราณจัง – กรุงธนนาฬิกา pround to present

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่พึ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆสำหรับเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ ที่เป็นเทคโนโลยีของ Hoya เอง

Hoya Sensity : Light Reactive Lens new technology from Hoya

อ่านเพิ่มเติม